EN | HR | ES | IT | DE | SV
Image

Forskning och analysverksamhet avslutad

Resultatet av forsknings- och analysaktiviteterna hos GENIE-projektets partners är den innovativa GENIE - modellen för intraprenörskap, som nu finns tillgänglig på GENIEs hemsida (https://genieproject.eu/assessment.php). På GENIEs hemsida finns också information om projektets mål, aktiviteter och resultat. Den innovativa GENIE-modellen för intraprenörskap i mikro / små och medelstora företag (MSME) sammanfattar mekanismer för MSME att genomföra intraprenörskap som involverar och engagerar personal och ledning för att utveckla nya ideer, affärs-och ledningsprocesser, produkter och tjänster. Syftet med modellen är att identifiera olika koncept för intraprenörskap och att svara på hur en intraprenörskapskultur kan etableras i företag.   Modellen utarbetas av projektgruppen (sju partners från sex länder: Tyskland, Italien, Sverige, Belgien, Kroatien och Spanien) och beskriver mekanismer för MSMEs att genomföra intraprenörskap genom att engagera personal och ledning för att utveckla nya ideer, affärs - och ledningsprocesser, produkter och tjänster-allt för att upprätthålla MSMEs innovation, konkurrenskraft och tillväxt.       Modellen är baserad på följande grunder: Begrepp för intraprenörskap Europeiska sammanhang Intraprenörskap i akademisk litteratur Intraprenörskapsförare och inhibitorer Förvaltningsmodeller för intraprenörskap Ram för intraprenörskapspolitik Bästa praxis för intraprenörskap / lärdomar / fallstudier från stora företag Den digitala dimensionen av intraprenörskap     Enligt denna modell hävdas intraprenörskap som ett framväxande fenomen som passar det nya paradigmet och värdeskiftet som många företag har börjat utveckla sedan början det senaste decenniet. Entreprenörskap vårdas genom att följa miljö-och kulturella triggers:   Uppmuntra till proaktivt tänkande, initiativförmåga och delaktighet i beslutsfattandet Stödja arbetstagarnas utveckling av transfunktionella färdigheter som är avgörande för att stärka deras nya status - och relaterade attityder Bidra till tillväxten av en affärsmiljö som ger möjlighet att skapa produktiva och effektiva affärsrelationer Låta avvikande åsikter uttryckas och överlämnas - efter kritiska, rationella och motiverade antaganden Skapa tvärfunktionella och tvärhierarkiska återkopplingssystem för ömsesidigt engagemang och värdeproposition

Läs mer

Image

Gamification och Utbildning för att vårda Intraprenörskap i våra företag: GENIE-plattformen lanserades

GENIE-plattformen, som erbjuder information om projektets mål, aktiviteter och resultat, är nu online (https://genieproject.eu/). Plattformen kommer att innehålla all projektets information, resultat och utgångar.   GENIE strävar efter att erbjuda signifikanta lösningar för implementering av intraprenörskap hos företag genom att använda gamification och utbildning, som har det tydliga målet att bidra till konkurrenskraft, tillväxt och innovation hos MSME. Detta kommer i sin tur att utkristalliseras till utvecklingen av en innovativ uppsättning utbildningsverktyg, såsom leveransen av GENIE-brädspelet.   Denna användarvänliga plattform har utvecklats av konsortiets spanska partner, IWS (Internet Web Solutions), och kommer ständigt att uppdateras av partnerskapet som helhet under projektets genomförande. Plattformen är tillgänglig på sex språk (engelska, spanska, svenska, tyska, kroatiska och italienska) och består av följande delar, optimerad för olika enheter och webbläsare:   HEM: avsnittet introducerar användare till GENIE-plattformen genom att upplysa: GENIE-modellen Utbildning Handbok & USPAR   PROJEKT: fungerar som ett projektprogram, inklusive information om bakgrund, uppdragsbeskrivning och hur GENIE strävar efter att samla internationella aktörer relaterade till yrkesutbildningsområdet för att materialisera en produkt som innehåller mångfacetterade lösningar.   PARTNERS: beskriver de partners som är involverade i projektet.   MODELL: I detta avsnitt visas GENIE-modellen, som bygger på begrepp om intraprenörskap, bästa praxis/fallstudier, jämförelse mellan MSME och stora företag och rikt märkning med olika EU-ramar.   UTBILDNINGEN: inkluderar utbildning i form av minikurser och operativa verktyg i en fri, flerspråkig modalitet.   Handbok & USPAR: kompletterar bilden för GENIE-projektet, inklusive riktlinjer och operativa dokument för utveckling av intraprenörskap för EU:s mikroföretag.   GEMENSKAP: att involvera så många associerade partner(s) som möjligt och sprida ordet om GENIE till användare, mål, allmänheten och slutliga mottagare.   NYHETER: att vara uppdaterad med GENIE’s senaste utvecklingen.     IWS kommer att vara den tekniska partnern, som ansvarar för skapandet av plattformen, dess underhåll, anpassning och funktion, och kommer också att bidra till genomförandet av alla projektsteg och faser.   GENIE förvaltas av sju partner från sex länder, dvs. Tyskland, Italien, Sverige, Belgien, Kroatien och Spanien, och medfinansieras av Europeiska kommissionens Erasmus+-program.

Läs mer

Image

Innovativt projekt för att göra ämnet intraprenörskap tillämpligt på små företag och mikroföretag - GENIE-projektet har godkänts.

In November 2021, the Nationale Agentur Bildung für Europa beim Bundesinstitut für Berufsbildung (Erasmus+ National Agency in Germany) communicated the approval of the proposal GENIE – Gamification & Education to Nurture Intrapreneurship at Enterprise within the framework of the KA2 Cooperation for Innovation and the Exchange of Best Practices – Strategic Partnerships for Adult Education. Europeiska kommissionen kräver helt klart att företagen blir mer innovativa och dynamiska. Ofta finns det anställda i företagen som har få möjligheter att engagera sig i entreprenörstänkande till företaget. Särskilt i små och mikroföretag saknas instrument och koncept för att involvera medarbetarna mer i affärsprocessen. Intraprenörskap – entreprenörsbeteendet hos anställda i företaget – stärker företagens flexibilitet och främjar ansvar och frihet för de anställda. Syftet med GENIE är att utveckla utbildningar och verktyg för att främja och förankra intraprenörskap i dessa företag. I detta sammanhang kommer partnerna att genomföra ett antal tydligt definierade verksamheter som kommer att leda till att konkreta och operativa resultat uppnås, t.ex. • Analys av befintliga instrument i partnerländerna • Utveckling av GENIE-verktyg för utveckling och genomförande av intraprenörskap • Utveckling av ett brädspel i ämnet • Testfas av brädspelet GENIE-resultaten kommer att vara praktiska och relevanta lösningar för mikroföretag och småföretag, tillgängliga i flerspråkiga versioner, utan kostnad och utan begränsningar via OER-plattformen. GENIE samfinansieras av Europaparlamentets Erasmus Plus-program och varar i 24 månader mellan januari 2022 och december 2023. Projektet lämnades in och genomförs av sju organisationer från sex europeiska länder (Belgien, Kroatien, Tyskland, Italien, Spanien och Sverige). Det sista multiplikatorevenemanget (ME) kommer att organiseras av den svenska partnern CCG i Gothenburg med målet att presentera och dela testresultaten för GENIE-projektet, och syftet att sprida och synliggöra det utbildningsmaterial och interaktiva brädspel som skapats för att införa intraprenörskap i Micro/Small & Medium Enterprises (MSMEs). CCG kommer att uppmana nationella beslutsfattare och lokala myndigheter att främja antagandet av GENIE och dess resultat, eftersom OER-plattformen och det utbildningsmaterial som riktar sig till små företag och mikroföretag är huvudsyftet. CCG kommer också att bjuda in företrädare för det lokala företags- och utbildningsekosystemet för att främja GENIE-projektet som en god praxis för europeisk samarbetsanda. För att täcka alla projektresultat kommer det gemensamma företaget att ordnas mot slutet av projektet, vilket kommer att möjliggöra största möjliga genomslagskraft och deltagande av minst 20 nationella företrädare för målgrupper, intressenter och allmänheten. CCG kommer att presentera plattformens funktioner genom praktiska demonstrationer och DEMO-videor, samt den tillgängliga utbildningen, vilket ger användarna full kunskap om innehållet och verktygen som utvecklats för GENIE-projektet. GENIE Gamification & Education To Nurture Intrapreneurship at Enterprise The European Commission's support for the preparation of this publication does not constitute an endorsement of the content that reflects only the views of the authors, and the Commission cannot be held responsible for the use made of the information contained therein. För mer information om GENIE och andra CCG-initiativ: Adilhan Adil adilhan.adil@ccgeurope.com +46 73 542 38 88

Läs mer

Konsortium

Partners