EN | HR | ES | IT | DE | SV
Innovationsledning i intraprenöriella organisationer
Lärandemål

Mål Klicka för att läsa  

I slutet av denna modul kommer du att kunna:

• Förklara innebörden och komplexiteten av innovationshantering inom organisationer
• Identifiera de faktorer som organisationer måste hantera för att nå framgång inom innovation
• Identifiera de aktiviteter som utförs av nyckelpersoner inom innovationshantering inom organisatione

Konceptet och karaktären av innovationshantering

Begreppet innovationKlicka för att läsa  

• Innovationer är kärnan i organisationens framgång

• De hjälper företag att lättare skilja sig från sina konkurrenter

• De finns inom alla sektorer och i många former

• Vanligtvis skiljer vi mellan produkt-, process-, organisations- och marknadsföringsinnovationer

• De skiljer sig åt beroende på graden av nyhet (radikal kontra inkrementell)

• Till höger finns några sätt hur innovationer förändrar vår värld

Hur skapas innovationer?Klicka för att läsa  
Vad är innovationshantering?Klicka för att läsa  

• innovationshantering avser identifiering, omkonfigurering och implementering av alla resurser som är relevanta för skapande och kommersialisering av innovationer

• Innovativa organisationer måste överväga organisatoriskt, tekniskt, ekonomiskt, infrastrukturellt, humankapital och många andra interna förmågor inom företag och i dess innovationsekosystem

• Innovation börjar med kreativ idé så organisationer måste ägna särskild uppmärksamhet åt hantering av kreativitet på individ- och organisationsnivå

• I intraprenöriella organisationer är dessa frågor ännu mer uttalade. Att ha begränsad pool av interna resurser som primärt ekosystem och kunskapsbas innebär att misstag kan vara kostsamma och till och med dödliga för organisationens framtid. 

• Detta tvingar organisationer att välja mellan stabilitet och kreativitet

Faktorer att tänka på i innovationshantering

Kreativitet vs. stabilitetKlicka för att läsa  

Organisatoriska dilemman inom innovationshantering

Stabilitet

• Ger rutiner som är relevanta för den dagliga verksamheten
• Gör det möjligt att tävla idag

Kreativitet

• Lägger grunden för innovation
• Planterar fröet för att tävla imorgon

• Hur organisationer löser innovationsdilemma?

• Skiljer sig från organisationens livsstadium

• Ta exempel på Facebook (Meta)
      Var Facebook mer benägna till kreativitet eller stabilitet under de första åren av existens?
     • Hur är läget idag?

• Övergången från kreativitet till stabilitet kan leda till tyst beteende och hota organisationens konkurrenskraft

Osäkerhet och kunskapssökandeKlicka för att läsa  

• Innovation handlar om att lösa osäkerhet

• Några av de saker som organisationer behöver tänka på i innovationshantering

• Produktionsosäkerhet (vad kunderna vill ha)

• Processosäkerhet (hur man levererar vad kunderna vill ha)

• Svaren på dessa frågor söks inom osäkerhetskartan

 

• Osäkerhetskartan visar fyra gemensamma innovationsstrategier

• De skiljer sig åt genom graden av produkt- och processosäkerhet från hög till låg

• Val av strategi beror på marknadsförhållanden, förväntan på trender och intern kapacitet

I sin sökning efter kunskap agerar organisationer i: 

• Exploatering: Stabil ram för utveckling av inkrementella innovationer. Finjustering av befintliga produkter och samarbeten med etablerade partners. Alla roller definierade och forskningsfrågor kända.
• Begränsad forskning: Stabil ram för utveckling av inkrementella innovationer. Finjustering av befintliga produkter och samarbeten med etablerade partners. Alla roller definierade och forskningsfrågor kända.
• Ändring av ramverket: Out-of-the-box. Permutation av befintliga resurser och element i miljön.
• Samutveckling: Hög grad av experimenterande. Ny dominerande ram. 

Interna faktorerKlicka för att läsa  

• Hantering av interna kunskapslänkar

• Om organisationen "X" bara visste vad den inte vet

• Organisationer har ofta kunskap som de inte är medvetna om

• Innovationsledning kräver också utnyttjande av intern kunskap

Många av faktorerna från tidigare bilder formas av organisationsstrukturen. Det är en öppen fråga om mer flexibilitet eller hierarki underlättar framgång för innovationshantering. Vanligtvis skiljer vi mellan organiska och mekanistiska strukturer. Några saker att tänka på när du strukturerar ditt innovationsteam. 

Nyckelpersoner, verktyg och metoder inom innovationshantering

Nyckelpersoner inom innovationshantering inom organisationerKlicka för att läsa  

• Innovationshantering är beroende av vissa enskilda roller som ansvarar för:

• Teknik
• Externa länkar
• Produktutveckling
• Motivation 

• Trott (2018) ger översikt över viktiga individuella roller inom innovationshantering 

Viktiga verktyg och metoder inom innovationshantering inom organisationerKlicka för att läsa  
Slutsats

Viktiga takeawaysKlicka för att läsa  

Bra gjort! Nu vet du mer om:

• Relevans av innovationshantering
• Faktorer att tänka på i innovationshantering
• Verktyg, metoder och roller inom innovationshanteringNyckelord

Innovation; Innovationsledning; Kreativitet; Osäkerhet

Mål:

• Förklara innebörden och komplexiteten av innovationsledning inom organisationer

• Identifiera de faktorer som organisationer måste hantera för att nå framgång inom innovation

• Identifiera de aktiviteter som utförs av nyckelpersoner inom innovationsledning inom organisationer


Beskrivning:

Kursen behandlar innovationsledning i intraprenöriella organisationer. Genom tre enheter berör det ämnen av innovationsledningsrelevans, faktorer som organisationer måste tänka på när de hanterar innovation och nyckelroller, verktyg och metoder för framgångsrik innovationshantering.

Bibliografi

(1)    Tidd, J., Bessant, J. 2013. Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change, 5th edition. Chichester: John Wiley & Sons Ltd.
(2)    Trott, P. (2018). Innovation Management and New Product Development. 6th edition. Pearson
(3)    Stojcic, N., Hashi, I. and Orlic, E. (2018). Creativity, innovation effectiveness and productive efficiency in the United Kingdom. European Journal of Innovation Management, 21(4)
(4)    Dabic, M., Stojcic, N., Simic, M., Potocan, V., Slavkovic, M. and Nedelko, Z. (2021). Intellectual agility and innovation in micro and small businesses: The mediating role of entrepreneurial leadership. Journal of Business Research, 123

Consortium

Partners